Pravidla užívání a všeobecné obchodní podmínky serveru Umcentrum.cz

Prosím, přečtěte si pozorně následující podmínky.

Tato dohoda představuje právně závazné termíny a podmínky pro užívání všech poskytovaných služeb na internetovém serveru

Umcentum.cz  mezi provozovatelem:

sdružením Umcentrum, jehož jménem jedná

Irena Marie Hartingerová                                                                                                                                                                                                                 Tovární 132, 266 01 Beroun

IČO: 61286290

 

a zaregistrovaným uživatelem

  

Definice základních pojmů

Umcentrum.cz - je obchodní prostor, umožňující zaregistrovaným uživatelům prodávat a nakupovat rukodělné výrobky, produkty duševní tvůrčí činnosti a materiálu, určeného k tvorbě.

Provozovatel - není vlastníkem, prodejcem ani nakupujícím vystavovaného zboží, tudíž nemá žádnou kontrolu a zodpovědnost za jeho kvalitu, dodržení mravních norem, legálnost,pravdivost a přesnost údajů v popisu zboží.

Provozovatel nenese zodpovědnost za pravdivost uvedených osobních údajů uživatelů, za žádné texty, grafiku, jednání a obsah vložený uživatelem.

Registrace - bezplatné vytvoření uživatelského účtu, vyžadující souhlas s obchodními podmínkami.

Uživatel kupující - právnická nebo fyzická osoba, která je zaregistrována, má aktivovaný uživatelský účet na serveru Umcentrum.cz jako kupující a nakupuje od prodávajícího.

Uživatel prodávající - právnická nebo fyzická osoba, která je na serveru Umcentrum.cz zaregistrovaná jako prodávající.

  

Způsobilost užívání

Užívání služeb a obchodování na serveru Umcentrum je povoleno jen zaregistrovaným fyzickým osobám starším 18ti let a zaregistrovaným právnickým osobám, které jsou způsobilé k právním úkonům.Výjimku tvoří uživatelé, kterým provozovatel zrušil registraci.

Uživatel je plně odpovědný za pravdivost všech registračních údajů a o případných změnách je povinen provozovatele informovat.

1) Obsah serveru Umcentrum.cz včetně internetové databáze, virtuální podoby, grafiky, funkcí a software je majetkem a duševním vlastnictvím provozovatele. Je zakázáno jakékoli další užití obsahu serveru, a to i třetí stranou, bez svolení provozovatele. Případné porušení práv se bude řídit dle příslušných platných právních předpisů.

2) Provozovatel je pouze poskytovatelem obchodního prostoru a nenese žádnou odpovědnost za činnost uživatele, porušujícího platné právní předpisy nebo pravidla definovaná v podmínkách. Provozovatel též neprodává vlastní zboží a není odpovědný za jeho případné vady. Provozovatel rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného uživatele nebyla správná.

3) Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení Registrace uživatele a to i bez udání důvodu, zpravidla však v případě porušení platných právních norem, jednání v rozporu s podmínkami nebo dobrými mravy.

 

Registrace

1) Registrace a vytvoření uživatelského účtu je zdarma. Její součástí je vyplněný registrační formulář.

2) Registrace je potvrzena pomocí automaticky zaslaného autorizačního emailu. Nepotvrzená registrace je nefunkční a neplatná.

3) Registrací je zadání údajů o uživateli – jeho jméno a příjmení, adresa trvalého nebo přechodného bydliště, e-mail, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo. Právnická osoba uvede své obchodní jméno, sídlo firmy, IČ, e-mail a jméno, příjmení, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo osoby za firmu jednající.

4) Uživatel provedením registrace stvrzuje správnost zadaných údajů.

5) Uživatel je povinen udávat úplné a pravdivé informace, udržovat je aktuální a o změnách provozovatele informovat.

6) Uživatel je zodpovědný za jakoukoli újmu, kterou způsobí provozovateli nebo jiným uživatelům zadáním nepravdivých údajů.

7) Každý uživatel může vlastnit více uživatelských účtů a je povinen o svých dalších účtech informovat v profilu účtu.

8) Provozovatel má právo zrušit registraci uživatele bez udání důvodu, zpravidla však v případě porušení stanovených podmínek.

 

Správa a ochrana osobních údajů

1) Osobní údaje budou chráněny v souladu se zákonem 101/2000 o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

2) Osobní údaje jsou vedeny v systému provozovatele po dobu registrace za účelem poskytnutí plnění, ochraně právem chráněných zájmů provozovatele a splnění povinností uložených provozovateli zákonem.

3) Uživatel souhlasí, aby jeho osobní údaje - jméno a příjmení, obchodní jméno, název, telefonní číslo, místo trvalého nebo přechodného pobytu, sídlo - byly poskytnuty registrovaným uživatelům, kteří projeví zájem o jeho zboží.

4) Uživatel souhlasí s poskytnutím těchto údajů provozovatelem v případě reklamace, stížnosti na nedodání zboží a v případě, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.

 

Nákup zboží

1) Nakupující uživatel neplatí provozovateli za nákup žádný poplatek. Zboží platí přímo prodávajícímu.

2) Kupující může nakupovat od více prodejců najednou.

3) V případě nákupu od více prodejců zahrnuje objednávka více poplatků za poštovné.

4) Prodávající může přijmout jen část objednávky nebo nemusí dodat všechno zboží najednou. Kupující je o tom informován zprávou a hradí jen tu část objednávky, která byla přijata.

5) Zboží je zasíláno kupujícímu až po obdržení platby na účet prodávajícího nebo jinak podle platebních podmínek prodávajícího.

 

Prodej zboží

1) Prodejce je o zájmu zákazníka informován e-mailem.

2) Prodejce může objednávku odmítnout nebo potvrdit pouze její část.

3) V případě nepotvrzení některých položek informuje prodávající kupujícího o důvodu, proč není produkt k dispozici.

4) Potvrzením objednávky uzavírají prodávající a kupující kupní smlouvu (nákup na dálku) dle platných zákonů ČR.

5) Prodávající odešle zboží po zaplacení objednávky.

 

Zakázané zboží

1) Je zakázáno nabízet a prodávat zboží, jehož prodej ohrožuje dobré mravy nebo je v rozporu s platnými právními předpisy. Zejména je zakázána distribuce dětské pornografie či jiné pornografické nebo erotické materiály, zbraně,alkohol, omamné a psychotropní látky, jedy, léky, zdravotnické potřeby.

2) Zboží, k němuž nemá prodejce vlastnické právo s výjimkou případů, kdy byl vlastníkem pověřen ke zprostředkování prodeje.Zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví, autorská práva, práva k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl.

3) Zboží propagující pravicový či levicový extremismus, národnostní, rasovou, ideologickou a náboženskou nesnášenlivost. Zboží směřující k potlačení práv a svobod člověka.

4) Je zakázáno nabízet k prodeji produkty, které nejsou vlastnoručně vyrobeny nebo nejsou výsledkem vlastní tvůrčí duševní činnosti. (Výjimku tvoří zboží umístěné v kategorii Starobylé věci a Materiál.)

5) Je zakázáno prodávat kopie děl jiných tvůrců.

6) Je zakázáno prodávat zboží, k jehož výrobě nemá prodejce zákonem stanovená oprávnění – předměty z drahých kovů bez registrace na puncovním úřadě, potraviny vyrobené bez dodržování hygienických norem daných zákonem.

7) Popis zboží ani jeho obrázek nesmí obsahovat kontaktní údaje na prodejce – jeho telefonní číslo, e-mail, odkaz na webové stránky.

8) Pojmenování zboží ani jeho popis nesmí obsahovat znaky HTML, ani jiné elementy či klíčová slova, která by nějakým způsobem ovlivňovala vyhledávání a přesměrovala uživatele na jinou stránku.

9) Je zakázáno vkládat tyto informace i do textů, komentářů, článků a diskusí, kterých se prodejce účastní, stejně tak jako komunikovat s ostatními uživateli o těchto informacích vnitřní poštou a obcházet tímto prodej na Umcentru.

10) Provozovatel má právo odstranit ze serveru kterékoli zboží, jež bude v rozporu s podmínkami. Uživateli za odstranění nabídky na prodej zboží nepřísluší náhrada.

 

Obecná pravidla pro nabízení zboží

1) Prodávající je povinen vkládat zboží do příslušné kategorie, která zboží nejvíce odpovídá.

2) Nabízené zboží musí být jasně a detailně popsáno. Tento popis se musí vztahovat pouze k jeho vlastnostem, není povoleno v popisu zboží propagovat jiné výrobky nebo služby.

3) V případě existujících popisných parametrů je prodávající povinen všechny tyto parametry pravdivě vyplnit.

4) Prodávající je povinen v popisu zboží uvést všechny jemu známé vady a nese zodpovědnost za úhradu nákladů, které by kupujícímu zatajením vady vznikly.

5) Ceny uváděné u zboží jsou cenami včetně DPH.

6) Fotografie, které prodejce ke svému zboží vkládá, musí být jeho vlastní. Nesmí to být fotografie z časopisů nebo odjinud, ke kterým prodejce nevlastní autorská práva.

 

 Kategorie zboží

 Rukodělné výrobky

 1) Výrobky, které jsou výsledkem ruční výroby prodejce, do níž je vložena vlastní tvůrčí invence.

2) Nejedná se o výrobky vzniklé pouhou kompletací velkosériově vyráběných komponentů, které nebyly dále originálním způsobem dotvořeny.

3) Nabízené zboží musí být tvorbou prodávajícího.

4) Jedná se o zboží nepoužité.

 

Audiovizuální tvorba

1) Je výsledkem vlastní duševní činnosti a tvůrčí invence.

2) Jedná se o zvukové a obrazové záznamy.

3) Prodejce je majitelem veškerých autorských práv a dalších práv (práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, práv na ochranu osobnosti, průmyslových práv) k umísťovanému obsahu, potřebných k legálnímu umístění obsahu na Umcentru a jeho zpřístupnění dalším uživatelům Umcentra a jiným osobám (veřejnosti).

4) Provozovatel nepřebírá povinnost uživatelem umístěný obsah chránit a nenese žádnou odpovědnost za porušení jeho práv k obsahu, který uživatel umístil na Umcentru.

 

Materiál ručně vyráběný

1) Jsou to výrobky, určené k dalšímu zpracování výtvarnými technikami, které jsou zhotoveny ručně.

2) Jedná se o komponenty, materiály a doplňky, pomůcky a potřeby, sloužící k tvorbě.

 

Recyklované věci

1) Jedná se o již použité výrobky, tvůrčím způsobem přepracované v inovovaný originální celek.

2) Toto zboží musí být upraveno v takovém rozsahu, že může sloužit jako zboží nové.

3) Prodejce je povinen u takového zboží uvést míru opotřebení.

 

Starobylé věci

1) Jedná se o zboží s umělecko–historickou hodnotou.

2) Toto zboží je pouze renovováno nebo opraveno, ale není výsledkem vlastní tvůrčí činnosti prodejce a nemění svůj charakter.

3) Toto zboží je starší 30ti let a více.

 

Materiál k tvorbě

1) Je to materiál, určený k dalšímu zpracování uměleckými technikami a tvůrčí činností, který není ručním výrobkem prodejce.

2) Jedná se veškeré komponenty, polotovary, pomůcky a potřeby vyráběné průmyslově ve velkých sériích.

3) Nepatří sem zboží, které by mohlo být použito jako již hotový výrobek.

 

Výprodej materiálu

1) Výtvarný materiál, potřeby, návody a pomůcky, které jsou již opotřebené nebo byla opotřebena jejich část.

2) Míru opotřebení musí prodejce určit, aby byl kupující o stavu zboží dostatečně informován.

3) Mohou zde být zařazeny různé zbytky materiálů, součástek atd., které prodejce již nepotřebuje.

 

Skupinová tvorba

1) Pokud je zboží vytvářeno skupinou lidí - tvůrčím týmem, smí se tato skupina zaregistrovat pouze pod jedním uživatelským účtem.

2) Zaregistrována bude jen jedna osoba, která je pověřena skupinu zastupovat. Tato osoba je zodpovědná za vkládané zboží z hlediska zákona a uvedených pravidel.

3) Jednotlivci ve skupině spolu musí úzce spolupracovat a podílet se na vytváření zboží.

4) Zástupce skupiny je povinen na žádost provozovatele předložit kontaktní údaje na ostatní členy skupiny.

 

Zprostředkovatelská provize

1) Vkládání, nabízení a nákup zboží je na serveru Umcentrum zdarma.

2) Provozovateli náleží provize z každého uskutečněného prodeje ve výši 5% z ceny prodaného zboží.

3) Minimální provize činí 1Kč a týká se položek s cenou do 20 Kč.

4) Provize se připočítává k ceně, kterou si určil prodejce. Provozovatelem je cena výrobku automaticky o tuto provizi navýšena a kupující vidí konečnou částku.

5) Nárok na provizi vzniká provozovateli závazným potvrzením objednávky.

6) Pokud kupující za objednávku nezaplatí a zboží neobdrží, musí prodejce tuto skutečnost provozovateli ohlásit a uhrazená provize mu bude odečtena v nejbližším možném měsíci

 7) Provize bude provozovateli zaplacena do 14ti dnů ode dne vyúčtování měsíčního objemu prodeje (součet všech provizí z prodejů, uskutečněných za kalendářní měsíc). Vyúčtování se uzavírá ke každému poslednímu dni v měsíci ve 24.00 hodin. Vyúčtování provádí provozovatel do 3. pracovních dnů od ukončení kalendářního měsíce. 

8) Uvedenou částku provize převede prodávající na účet provozovatele dle splatnosti konkrétní faktury.

 

Vrácení zboží a reklamace

1) Zákazník má právo vrátit zboží, které nakoupil (internetový obchod - prodej na dálku) do 14ti dnů ode dne, kdy mu byla potvrzena objednávka prodejcem - tím byla mezi oběma stranami uzavřena kupní smlouva.

2) Zboží musí být vráceno nepoškozené. O jeho vrácení informuje zákazník prodejce vnitřní poštou.

3) Prodejce je povinen po obdržení vráceného zboží vyplatit kupujícímu zaplacenou částku zpět na jeho účet.

4) Poštovné a balné se neplatí.

5) Zákonná záruční doba je 24 měsíců a záruka se vztahuje na všechny vady, znemožňující řádné použití zboží.

6) Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za realizaci platby ze strany kupujícího ani za distribuci zboží ze strany prodávajícího.

7) V případě vzniklých nesrovnalostí a sporů řeší tyto problémy kupující a prodávající vnitřní poštou.

8) Provozovatel není povinen řešit jakékoli spory mezi kupujícími a prodávajícími.

 

Komunikace

1) Komunikace na Umcentru probíhá formou vnitřní pošty, komentářů a diskusí.

2) V rámci této komunikace není povoleno vkládat osobní nebo kontaktní informace, internetové odkazy a komerční sdělení, které by vedly k obcházení obchodování na Umcentru (včetně nevyžádaných sdělení - spam).

3) Je zakázáno v rámci komunikace vkládat obsahy, které by vedly k porušení nebo ohrožení práv jiných osob, osobní informace o jiných osobách a jejich doklady. Vkládaný obsah musí respektovat soukromí jiných osob.

4) Je zakázáno vytvářet nezákonné nebo nekalé aktivity.

5) Uživatel musí respektovat pravidla slušného chování. Nesmí napadat a snižovat veřejně ostatní uživatele.

6) Měl by respektovat a být loajální k provozovateli.

 

Závěrečná ustanovení

1)Je zakázáno kopírovat a dále používat fotografie vystaveného zboží. Tyto fotografie jsou výhradním majetkem prodejců.

2)Uživatel dává provozovateli práva k užití vloženého obsahu za účelem propagace a popularizace serveru Umcentrum. Tyto materiály mohou být postoupeny třetím stranám (časopisům, novinám, internetovým serverům, médiím) pouze za tímto účelem a budou označeny logem prodávajícího.

3) Smlouva uzavřená podle těchto podmínek se řídí právním řádem ČR.

4) Provozovatel neručí za ochranu obsahu, vloženého uživateli na Umcentrum.

5) Provozovatel neručí za funkčnost a dostupnost serveru Umcentrum.cz.

6) Provozovatel má právo ukončit smlouvu (zrušit registraci) uživateli, který nedodržuje dané podmínky a pravidla.

7) Provozovatel má právo tyto podmínky měnit.

8) Jejich aktuální podoba je umístěna na Umcentru.cz a každý uživatel je sám zodpovědný za sledování změn těchto podmínek, aniž by byl provozovatel povinen ho na tyto změny upozorňovat.

       

Nahoru

Výběry uživatelů Uživatelé Kamenné obchody Kalendář akcí

MULTIMEDIA

RUKODĚLNÁ TVORBA

» Šperky   » Prsteny   » Přívěsky   » Náramky   » Náušnice   » Náhrdelníky   » Nákotníky   » Soupravy   » Brože   » Šperky kroužkované   » Šperky z pryskyřice   » Fimo šperky   » Šperky z Ag   » Z minerálů   » Šperky z plsti   » Textilní   » Skleněné   » Keramické   » Dřevěné   » Kované   » Smaltované » Tašky   » Kabely a vaky   » Kabelky   » Batohy   » Kosmetické tašky   » Pytlíky   » Peněženky   » Pouzdra   » Jiné » Oděvy   » Prádlo   » Tílka a topy   » Trička   » Tuniky a halenky   » Sukně   » Šaty   » Kalhoty   » Mikiny   » Svetry   » Kabáty   » Bundy   » Pletené a háčkované   » Boty » Oděvní doplňky   » Deštníky   » Čepice   » Šály a šátky   » Kravaty a motýlci   » Knoflíky   » Spony   » Opasky a řemínky   » Do vlasů   » Na mobil   » Ponožky   » Punčochy   » Návleky   » Rukavice » Byt   » Obrázky   » Svítidla a svícny   » Svíčky   » Kuchyňské potřeby   » Nádobí   » Mísy a misky   » Vázy   » Zrcadla   » Krabice a krabičky   » Těžítka   » Obaly   » Papírové zboží   » Rámy   » Stojany   » Háčky   » Panenky a miniatury   » Dekorace a drobnosti   » Nábytek   » Výrobky dřevěné   » Výrobky kované   » Sklo   » Plast   » Papír   » Nerost » Bytový textil   » Deky a přehozy   » Polštáře   » Povlečení   » Ubrusy a prostírání   » Koberce   » Jiné » Pro děti   » Oděvy   » Hračky   » Oblečky na panenky   » Kojenecké potřeby   » Nábytek   » Jiné » Pro muže   » Oděvy   » Doplňky   » Šperky   » Tašky   » Jiné » Pro zvířata   » Oblečky   » Obojky   » Pelíšky   » Hračky   » Pochutiny   » Jiné » Potraviny   » Racio   » Na vaření   » Pečené   » Víno   » Sirupy   » Sušené » Floristika   » Živé rostliny   » Sušené rostliny   » Umělé rostliny » Zdraví a kosmetika   » Koupel   » Na tělo   » Na vlasy   » Na obličej   » Pro muže   » Pro děti » Svátky   » Valentýn   » Velikonoce   » Vánoce   » Přání   » Svatba   » Dítě » Starobylé věci » Recyklované věci   » Oblečení   » Doplňky oděvní   » Doplňky do bytu   » Šperky   » Přístroje   » Nástroje   » Elektronika   » Počítače   » Hračky » Loutky » Umění   » Plastiky   » Ilustrace   » Kresby   » Grafika   » Ex libris   » Plakáty a tisky   » Obrazy   » Enkaustika   » Koláž a asambláž   » Miniatury   » Malba na textil   » Malba na hedvábí   » Textilní obrazy   » Design   » Restaurovaní   » Duchovní tématika » Sklo   » Malba na skle   » Vitráž a tiffany   » Foukané   » Tažené   » Vinuté   » Fusing   » Pískované   » Ryté » Keramika   » Užitková   » Figurální » Kovářství   » Spony   » Doplňky osobní   » Doplňky do bytu   » Jiné » Drátování » Dřevo   » Truhlářství   » Řezbářství » Kůže » Pedig » Quilling » Paličkování » Patchwork » Vše o knihách   » Vazby knih   » Razítka   » Obaly na knihy   » Záložky » Scrapbooking » Decoupage » Mozaika » Materiál   » Ruční výroba » Materiál velkosériový   » Nářadí a pomůcky   » Korálky   » Bižuterní komponenty   » Barvy   » Decoupage   » Enkaustika   » Hedvábí   » Peding   » Paličkování   » Pletení   » Háčkování   » Vyšívání   » Sklo   » Textil   » Dřevo   » Kov   » Ag   » Papír   » Polymery   » Minerály   » Plstě, rouno   » Výprodej » Kurzy a návody   » Modelace střihů   » Návody   » Předlohy   » Knihy a časopisy   » On-line kurzy   » Pobytové semináře   » Výtvarné kurzy » SOUTĚŽ


buyfeel

Jméno:

Heslo:


Vyhledávání v nabídce

 

© um CENTRUM 2011 | Web by CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE

CHAT